Měření termokamerou

Termovizní měření prostřednictvím termokamery představuje v dnešní době úspor velmi účinný nástroj ke kontrole nejen provedených stavebních prací, ale i prací v průmyslu.  A to nedestruktivní metodou či zásahem do měřených objektů či zařízení. Tedy jako údržba či kontrola nového, stávajícího nebo opraveného stavu zařízení. Pravidelnou kontrolou jejich stavu se může v průmyslu a ve výrobě předcházet nežádoucím výpadkům ve výrobním procesu, které vedou k výrazným finančním ztrátám nebo dokonce k materiálním škodám nebo i pracovním úrazům (např. požár, popáleniny). Pravidelně prováděné kontroly ve stanovených periodách umožňují analyzovat a sledovat postupný vývoj a opotřebení či poškození zařízení a včas tak provézt jejich údržbu nebo opravu bez nutného odstavení i jen části výrobního procesu. Termovizní měření je v oblasti stavebnictví výborným nástrojem k odhalení nejrůznějších chybně provedených technologických postupů bez destruktivního zásahu do objektu. Níže uvádíme podrobnější výčet oblastí použití termovizního měření a určitě si v něm najdete minimálně jednu oblast, která je pro Vaše odběrné místo či objekt předmětná:

  • analýza a diagnóza obvodových konstrukcí budov a střech (zejména kontrola zateplení, izolace, tepelných mostů, kvalita osazení těsnění oken a dveří, izolace rozvodů);
  • kontrola elektroinstalace, elektrorozvodů, rozvaděčů, jističů, svorek, trafostanic a dalších elektrických či elektronických komponent, u kterých určíme aktuální teploty všech spojů a určíme jejich míru rizika s klasifikací závady a potenciálních důvodů problémů v přehřívání;
  • kontrola fotovoltaických elektráren – fotovoltaických panelů, rozvaděčů a měničů;
  • analýza a diagnostika přehřívání, tepelných úniků a vad výrobních strojů, motorů či linek, nejrůznějších čerpadel a kompresorů;
  • analýza parovodů a rozvodů tepla či ostatních použitých zařízení (čerpadla, ventily) pro maximální omezení ztrát při přenosu tepla. Zde se jedná většinou o nekvalitní spoje a použité izolace, u zařízení detekovat budoucí poruchu.

Prostřednictvím termovizního měření termokamerou jsme Vám schopni detekovat i relativně velmi malé teplotní odchylky od normálních teplot, čímž lze předejít možným poruchám zařízení včetně budoucích havárií v elektrických rozvodech a požárů.

Na závěr je třeba uvézt, že pro smysluplné a efektivní termovizní měření je třeba ho provádět v podmínkách, kde je rozdíl mezi teplotou exteriéru a interiéru alespoň 10C, přičemž optimální podmínky jsou, když venkovní teploty dosahují kolem 5o C a níže. Proto se termovizní měření ve stavebnictví provádějí především v topné sezóně – v období listopadu až dubna. Za určitých podmínek je možné diagnostikovat tepelné ztráty i v letním období.

Z výše uvedených důvodů je třeba pro relevantní termovizní měření ve stavebnictví vybrat příslušný časový úsek v rámci dne, ať se již jedná většinou o ráno či večer, nebo i během dne právě pro výše zmiňované fotovoltaické elektrárny. Dále je důležité počasí bez hustého sněžení, deště, mlhy a bez velkého větru. Co se týká měření v průmyslu, tam tyto povětrnostní vlivy mohou mít opodstatnění pouze u venkovních měření.

Nedílnou součástí termovizního měření je analýza a zpracování výsledků z termokamery ve formě protokolu, který obsahuje obrazové výstupy z měření, podmínky měření, popis naměřených hodnot s jejich výkladem včetně doporučení.