Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla se staly oblíbeným zdrojem tepla nejen u energeticky úsporných staveb, neboť je s nimi možné nahradit stávající topnou soustavu v objektu. Instalací tepelného čerpadla se výrazně sníží spotřeba elektrické energie na vytápění objektu.

V současné době je opět možné získat při realizaci tepelného čerpadla část investice ve formě dotací zpět v rámci programu Nová zelená úsporám či kotlíkových dotací, s jejímž zpracováním Vás rádi doprovodíme a pomůžeme. Je důležité zvolit správný typ tepelného čerpadla, který se hodí pro dané potřeby domácnosti z hlediska místních podmínek, tepelných ztrát objektu a Vašich finančních podmínek.

Jak funguje tepelné čerpadlo: princip je vlastně jednoduchý – tepelné čerpadlo odnímá teplo z okolí vytápěného objektu (ze vzduchu, země či z vody) a převádí ho na vyšší teplotní hladinu použitelnou pro vytápění a ohřev teplé vody. K tomuto dojde prostřednictvím stlačení par chladiva v jeho kompresoru. Přirovnejme to k foukání kola pumpičkou – vzduch i pumpička se při stlačování vzduchu výrazně zahřejí. Jak dokáže získat tepelné čerpadlo teplo v místě, kde je zima? Ještě více toto místo ochladit a tím mu teplo odebrat. 

Základní typy tepelných čerpadel

Typ vzduch-voda: pracuje na principu ohřívání vody jako teplonosné látky teplem ze vzduchu. Venkovní jednotka je umístěna v okolí objektu a je napojena na vnitřní jednotku, která je připojena na topnou soustavu stejně jako kotel. Výhodou tohoto tepelného čerpadla je možnost umístění bez omezení místními podmínkami a nenáročnost na prostor a i na údržbu.

Typ země-voda: pracuje na principu ohřívání vody jako teplonosné látky teplem ze země. K získávání tepla slouží zemní kolektor či hloubkové vrty. Zemní kolektory se umisťují zhruba 1,2 metru pod povrch a je potřeba pro ně počítat s relativně velkou plochou. Při použití hloubkových vrtů se do vyhloubené díry vloží plastová trubka s proudící nemrznoucí kapalinou.

Typ voda-voda: pracuje na principu získávání tepla ze spodních nebo povrchových vod. Do tepelného čerpadla je vedena vody, jejíž část je odebírána výměníkem. Ochlazená voda je vrácena na původní místo. Vsakovací a odčerpávající studny musí být od sebe dostatečně vzdáleny, aby nedocházelo k vsakování vody z vsakovací studny do studny odčerpávající a tím k nechtěnému snižování vstupní teploty vody. Instalace je závislá na spodních vodách v místě instalace a její teplotě. Před samotnou instalací je potřeba provést čerpací zkoušky spodní vody pro vydatnost a teploty vody.